Záchranář na volné vodě

Cílem kurzu je připravit účastníky k vykonání autorizované zkoušky a získání kvalifikace Záchranář na volné vodě dle Národní soustavy kvalifikací. Vodní záchranář vykonává dozor nad uživateli vodních ploch a toků, zajišťuje prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví i majetku. Je připraven na záchranu tonoucích a poskytování předlékařské první pomoci i ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému.

Je oprávněn vést záchranné činnosti a zajišťovat sportovní i komerční akce na vodní hladině v souladu s živnostenským zákonem a dalšími předpisy.

Kurz je koncipován jako příprava uchazečů k autorizované zkoušce Záchranář na volné vodě, obvykle navazující na základní kurzy Hladinová služba a Divoká voda. Podmínkami pro přijetí do kurzu jsou minimální věk 18 let, dobrý zdravotní stav i psychická odolnost a držení Průkazu vůdce malého plavidla. Od uchazeče se očekává výborná plavecká zdatnost, dovednosti v oblasti nádechového i přístrojového potápění a zkušenosti s ovládáním všech typů plavidel, tedy včetně plavidel s motorovým pohonem. Doporučená je předchozí kvalifikace Plavčík nebo Mistr plavčí.

Před samotným zahájením autorizované zkoušky se uchazeč prokáže průkazem vůdce malého plavidla kategorie M (bez omezení výkonu) vydaného Státní plavební správou.

Kurz je sestaven ze dvou modulů – záchrana z vodní plochy (Hladinová služba) a záchrana z vodního toku (Divoká voda). Oba moduly jsou realizovány samostatně v příslušném prostředí a probíhají blokovou formou nejméně ve třech po sobě následujících dnech. Prezenční výuka je doplněna o samostudium a předpokládá se také individuální trénink a fyzická příprava frekventantů.

Ověření znalostí a dovedností v rozsahu kvalifikace Plavčík / Mistr plavčí aplikované pro volnou vodu. Výuka technik sebezáchrany a záchrany z vodní hladiny i vodního toku a výuka první pomoci dle aktuálních doporučení s důrazem na praktické osvojení dovedností pro podmínky vodní záchrany. Obsah kurzu koresponduje s požadavky kvalifikačního standardu Záchranář / Záchranářka na volné vodě  dle NSK. Mezi tématy jsou například:

 • poskytování předlékařské první pomoci – rozšířená první pomoc s využitím pomůcek
 • obsluha AED a základní diagnostika – vyšetření pacienta
 • záchranné práce při potápěčských nehodách u nádechového a přístrojového potápění
 • záchrana tonoucího osobním zásahem
 • záchrana tonoucího s využitím SUP a plavidla s motorovým pohonem
 • techniky sebezáchrany na klidné i tekoucí vodě
 • techniky stabilizace tonoucího s poraněnou páteří i s využitím pomůcek pro fixaci páteře
 • komunikace a součinnost se složkami IZS, technická pomoc a záchrana plavidel
 • organizace záchranné činnosti při vyhledávání tonoucího, utonulé osoby či předmětů pod vodní hladinou
 • využití lanových technik při záchraně osob a plavidel

Po absolvování kurzu je možné vykonat autorizovanou zkoušku dle hodnotícího standardu NSK v souladu s platnými právními předpisy. Zkouška probíhá na vodní ploše a vodním toku. Ověřování znalostí probíhá především formou modelových situací. Teoretické znalosti jsou ověřeny písemnou formou. Součástí zkoušky jsou i dílčí dovednosti v rozsahu kvalifikace Plavčík.

Samotná autorizovaná zkouška je obvykle v rozsahu  1 1/2 dne (HS) + 1 1/2 (DV) dne – dle počtu účastníků zkoušky.

Držitel Osvědčení o autorizaci je oprávněn k získání Živnostenského oprávnění pro živnost vázanou – Vodní záchranářská služba, opravňující k záchranným činnostem, asistencím či zajištění akcí na volné hladině a vodních tocích, včetně komerčních aktivit. Současně je schopen zajišťovat prevenci a dozor na bazénech a koupalištích, včetně těch přírodních ( biotopy, jezera atd.).

Kurz je koncipován jako příprava uchazečů k autorizované zkoušce Záchranář na volné vodě, obvykle navazující na základní kurzy Hladinová služba a Divoká voda. Podmínkami pro přijetí do kurzu jsou minimální věk 18 let, dobrý zdravotní stav i psychická odolnost a držení Průkazu vůdce malého plavidla. Od uchazeče se očekává výborná plavecká zdatnost, dovednosti v oblasti nádechového i přístrojového potápění a zkušenosti s ovládáním všech typů plavidel, tedy včetně plavidel s motorovým pohonem. Doporučená je předchozí kvalifikace Plavčík nebo Mistr plavčí.

Před samotným zahájením autorizované zkoušky se uchazeč prokáže průkazem vůdce malého plavidla kategorie M (bez omezení výkonu) vydaného Státní plavební správou.

Kurz je sestaven ze dvou modulů – záchrana z vodní plochy (Hladinová služba) a záchrana z vodního toku (Divoká voda). Oba moduly jsou realizovány samostatně v příslušném prostředí a probíhají blokovou formou nejméně ve třech po sobě následujících dnech. Prezenční výuka je doplněna o samostudium a předpokládá se také individuální trénink a fyzická příprava frekventantů.

Ověření znalostí a dovedností v rozsahu kvalifikace Plavčík / Mistr plavčí aplikované pro volnou vodu. Výuka technik sebezáchrany a záchrany z vodní hladiny i vodního toku a výuka první pomoci dle aktuálních doporučení s důrazem na praktické osvojení dovedností pro podmínky vodní záchrany. Obsah kurzu koresponduje s požadavky kvalifikačního standardu Záchranář / Záchranářka na volné vodě  dle NSK. Mezi tématy jsou například:

 • poskytování předlékařské první pomoci – rozšířená první pomoc s využitím pomůcek
 • obsluha AED a základní diagnostika – vyšetření pacienta
 • záchranné práce při potápěčských nehodách u nádechového a přístrojového potápění
 • záchrana tonoucího osobním zásahem
 • záchrana tonoucího s využitím SUP a plavidla s motorovým pohonem
 • techniky sebezáchrany na klidné i tekoucí vodě
 • techniky stabilizace tonoucího s poraněnou páteří i s využitím pomůcek pro fixaci páteře
 • komunikace a součinnost se složkami IZS, technická pomoc a záchrana plavidel
 • organizace záchranné činnosti při vyhledávání tonoucího, utonulé osoby či předmětů pod vodní hladinou
 • využití lanových technik při záchraně osob a plavidel

Po absolvování kurzu je možné vykonat autorizovanou zkoušku dle hodnotícího standardu NSK v souladu s platnými právními předpisy. Zkouška probíhá na vodní ploše a vodním toku. Ověřování znalostí probíhá především formou modelových situací. Teoretické znalosti jsou ověřeny písemnou formou. Součástí zkoušky jsou i dílčí dovednosti v rozsahu kvalifikace Plavčík.

Samotná autorizovaná zkouška je obvykle v rozsahu  1 1/2 dne (HS) + 1 1/2 (DV) dne – dle počtu účastníků zkoušky.

Držitel Osvědčení o autorizaci je oprávněn k získání Živnostenského oprávnění pro živnost vázanou – Vodní záchranářská služba, opravňující k záchranným činnostem, asistencím či zajištění akcí na volné hladině a vodních tocích, včetně komerčních aktivit. Současně je schopen zajišťovat prevenci a dozor na bazénech a koupalištích, včetně těch přírodních ( biotopy, jezera atd.).