Zdravotník zotavovacích akcí

Cíl kurzu

Cílem kurzu je připravit účastníky na výkon funkce zdravotníka na zotavovací akci či při zajišťování různých sportovních nebo kulturních akcí. Účastníci se naučí poskytovat první pomoc při závažných stavech, ale také při běžných dětských nemocech. Součástí kurzu je i nezbytná průprava v oblasti hygienických podmínek a legislativy týkající se zotavovacích akcí. 

Pro koho je kurz určen

Tento kurz je určen především těm, kteří chtějí vykonávat funkci zdravotníka na zotavovacích akcích, tedy například na táborech, školách v přírodě, kurzech. Je také vhodný pro všechny pracovníky pohybující se v dětských kolektivech (učitelé, vedoucí volnočasových aktivit, vychovatelé…).

Podmínky pro přijetí do kurzu je 18 let.

Rozsah kurzu

Rozsah je stanoven na 21 hodin teoretické výuky a 19 hodin praktického nácviku. Kurz je obvykle realizován blokovou formou v několika po sobě následujících dnech.

Obsah kurzu

Minimální obsah kurzu je dán vyhláškou č. 106/2001 Sb. a je rozdělen do sedmi výukových bloků:

  • základy stavby a funkce lidského těla
  • první pomoc – teoretická část
  • první pomoc – praktická část
  • péče o nemocné
  • základy zdravotnické dokumentace
  • práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí
  • hygiena a epidemiologie

Součástí našeho kurzu je výuka základů vodní záchrany na bazénu.

Ukončení kurzu

Pro získání osvědčení je nutno vykonat závěrečný test a prakticky předvést řešení modelové situace.

Platnost certifikátu není omezena, ale je doporučeno účastnit se doškolení v pravidelných alespoň dvouletých intervalech.