Záchranářské minimum - First aid provider

Kurz Záchranářské minimum připraví účastníky poskytovat první pomoc při život ohrožujících stavech. Důraz je kladen na praktický nácvik a rutinní zvládnutí standardních život ohrožujících stavů.

Kurz Záchranářské minimum je doporučen všem, kteří chtějí umět poskytnout první pomoc. Je určen například pro pracovníky předurčené jako firemní first-responder / first aid provider , především pak v místech s dispozicí AED, učitele nebo vychovatele ve školách, pracovníky ochrany v obchodních centrech, na sportovištích či úřadech.

Jedná se o kurz v rozsahu 12 hodin, který je obvykle realizován formou blokové výuky s modelovými situacemi ve dvou po sobě následujících dnech.

Obsahem kurzu je výuka první pomoci podle aktuálních doporučení s důrazem na praktické osvojení dovedností. Témata kurzu kopírují normy základů první pomoci podle Evropského červeného kříže a červeného půlměsíce.

  • základy PP, přivolání pomoci, součinnost se ZZS
  • BLS včetně použití AED – postupy dle platných doporučení
  • krvácení, vybrané úrazy a poranění páteře
  • vybrané závažné stavy – infarkt, cévní mozková příhoda…