Záchranářské minimum

Cíl kurzu

Kurz Záchranářské minimum připraví účastníky poskytovat první pomoci při život ohrožujících stavech. Důraz je kladen na praktický nácvik a detailnější zafixování probírané problematiky.

Pro koho je kurz určen

Kurz Záchranářské minimum je doporučen všem, kteří chtějí umět poskytnout první pomoc. Je doporučen například pro first-respondery, pracovníky v provozu s AED, učitele nebo vychovatele.

Rozsah kurzu

Jedná se o kurz v rozsahu 12 hodin, který je obvykle realizován formou blokové výuky ve dvou po sobě následujících dnech.

Obsah kurzu

Obsahem kurzu je výuka první pomoci podle aktuálních doporučení s důrazem na praktické osvojení dovedností. Témata kurzu kopírují normy základů první pomoci podle Evropského červeného kříže a červeného půlměsíce.

  • základy PP, přivolání pomoci, součinnost se ZZS
  • BLS včetně použití AED – postupy dle platných doporučení
  • krvácení, vybrané úrazy a poranění páteře
  • vybrané závažné stavy – infarkt, cévní mozková příhoda…