Plavčík

Cílem kurzu je připravit účastníky k vykonání autorizované zkoušky a získání kvalifikace Plavčík dle Národní soustavy kvalifikací. Plavčík je oprávněn vykonávat dozor nad provozem bazénů, koupališť a aquaparků, zajišťovat prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví klientů zařízení. V případě potřeby je připraven vykonat záchranný zásah ve vodě a poskytnout neodkladnou předlékařskou první pomoc.

Kvalifikace je standardně určena pro samostatnou činnost u bazénu do hloubky 1,6m. Ve specifických provozech je kvalifikace doplněna kurzem o záchranu z větší hloubky (například pro atrakce Spacebowl).

Kurz je koncipován jako přípravný, pro uchazeče o autorizovanou zkoušku Plavčík, ale je určen také pro další zájemce o problematiku vodní záchrany v bazénu, tedy například instruktory a učitele plavání, instruktory potápění apod.

Podmínky pro zájemce o autorizovanou zkoušku jsou minimální věk 18 let a dobrý zdravotní stav. Uchazeč musí zvládat na dobré úrovni plavecký způsob prsa a dostatečně pak plavecký způsob kraul. Současně musí zvládat orientaci a plavání pod vodou.

Jedná se o kurz v rozsahu nejméně 24 hodin. Výuka probíhá blokovou formou obvykle ve třech po sobě následujících dnech, kterým předchází vstupní lekce s plaveckými testy. Prezenční výuka je doplněna o samostudium a předpokládá se individuální plavecký trénink i fyzická příprava frekventantů před kurzem či samotnými zkouškami.

Obsahem kurzu je výuka první pomoci podle aktuálních doporučení s důrazem na praktické osvojení dovedností a modelové situace i kasuistiky. Výuka základních a rozšířených technik vodní záchrany, potápění a plavání pod vodou. Přibližně polovina výuky je realizována přímo v bazénu, kde probíhá nácvik záchranných technik s modelovými situacemi v reálném prostředí. Obsah kurzu koresponduje s požadavky kvalifikačního standardu Plavčík dle NSK. Mezi hlavní témata patří:

 • přivolání pomoci, součinnost se ZZS a organizace záchranných činností
 • BLS – postupy KPR dospělého i dětí dle platných doporučení – Guidelines
 • obsluha AED a dalších základních pomůcek pro resuscitaci
 • krvácení, vybrané úrazy a poranění páteře
 • poskytování předlékařské první pomoci při vybraných stavech ohrožujících život nebo zdraví osob
 • záchrana tonoucího v prostředí mělkého i hlubokého bazénu s využitím pomůcek
 • techniky stabilizace tonoucího s poraněnou páteří, včetně použití páteřní desky
 • problematika nádechového potápění se základní potápěčskou výstrojí
 • problematika barotraumat při plaveckých činnostech a nádechovém potápění
 • legislativa a povinnosti týkající se provozu bazénů – Návštěvní řád, Provozní řád, Plán pro normální provoz a plán pro nebezpečí (traumaplán)
 • dohled nad provozem, zajišťování prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů umělých a přírodních bazénů, koupališť a aquaparků v souladu s ČSN EN 15288

Po absolvování kurzu (nebo individuální přípravě) je možné vykonat autorizovanou zkoušku dle hodnotícího standardu NSK v souladu s platnými právními předpisy. Zkouška se skládá ze dvou částí, praktické a teoretické i písemných testů. Úspěšným absolvováním zkoušky získá uchazeč profesní kvalifikaci Plavčík.

Platnost kvalifikace není časově omezena, ale je doporučeno každoroční prokazatelné periodické doškolení a přezkoušení každé 2 roky.

Národní kvalifikace – Plavčík
Národní soustava povolání – Plavčík

Kvalifikace Plavčík neopravňuje k získání Živnosti vázané Vodní záchranářská činnost. Opravňuje k výkonu komerční činnosti v podmínkách bazénů, koupališť a aquaparků pod vedením oprávněné osoby či na pokyn zaměstnavatele – provozovatele.

Kurz je koncipován jako přípravný, pro uchazeče o autorizovanou zkoušku Plavčík, ale je určen také pro další zájemce o problematiku vodní záchrany v bazénu, tedy například instruktory a učitele plavání, instruktory potápění apod.

Podmínky pro zájemce o autorizovanou zkoušku jsou minimální věk 18 let a dobrý zdravotní stav. Uchazeč musí zvládat na dobré úrovni plavecký způsob prsa a dostatečně pak plavecký způsob kraul. Současně musí zvládat orientaci a plavání pod vodou.

Jedná se o kurz v rozsahu nejméně 24 hodin. Výuka probíhá blokovou formou obvykle ve třech po sobě následujících dnech, kterým předchází vstupní lekce s plaveckými testy. Prezenční výuka je doplněna o samostudium a předpokládá se individuální plavecký trénink i fyzická příprava frekventantů před kurzem či samotnými zkouškami.

Obsahem kurzu je výuka první pomoci podle aktuálních doporučení s důrazem na praktické osvojení dovedností a modelové situace i kasuistiky. Výuka základních a rozšířených technik vodní záchrany, potápění a plavání pod vodou. Přibližně polovina výuky je realizována přímo v bazénu, kde probíhá nácvik záchranných technik s modelovými situacemi v reálném prostředí. Obsah kurzu koresponduje s požadavky kvalifikačního standardu Plavčík dle NSK. Mezi hlavní témata patří:

 • přivolání pomoci, součinnost se ZZS a organizace záchranných činností
 • BLS – postupy KPR dospělého i dětí dle platných doporučení – Guidelines
 • obsluha AED a dalších základních pomůcek pro resuscitaci
 • krvácení, vybrané úrazy a poranění páteře
 • poskytování předlékařské první pomoci při vybraných stavech ohrožujících život nebo zdraví osob
 • záchrana tonoucího v prostředí mělkého i hlubokého bazénu s využitím pomůcek
 • techniky stabilizace tonoucího s poraněnou páteří, včetně použití páteřní desky
 • problematika nádechového potápění se základní potápěčskou výstrojí
 • problematika barotraumat při plaveckých činnostech a nádechovém potápění
 • legislativa a povinnosti týkající se provozu bazénů – Návštěvní řád, Provozní řád, Plán pro normální provoz a plán pro nebezpečí (traumaplán)
 • dohled nad provozem, zajišťování prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů umělých a přírodních bazénů, koupališť a aquaparků v souladu s ČSN EN 15288

Po absolvování kurzu (nebo individuální přípravě) je možné vykonat autorizovanou zkoušku dle hodnotícího standardu NSK v souladu s platnými právními předpisy. Zkouška se skládá ze dvou částí, praktické a teoretické i písemných testů. Úspěšným absolvováním zkoušky získá uchazeč profesní kvalifikaci Plavčík.

Platnost kvalifikace není časově omezena, ale je doporučeno každoroční prokazatelné periodické doškolení a přezkoušení každé 2 roky.

Národní kvalifikace – Plavčík
Národní soustava povolání – Plavčík

Kvalifikace Plavčík neopravňuje k získání Živnosti vázané Vodní záchranářská činnost. Opravňuje k výkonu komerční činnosti v podmínkách bazénů, koupališť a aquaparků pod vedením oprávněné osoby či na pokyn zaměstnavatele – provozovatele.